Systemy obiegu wody

Organizacja systemu obiegu wody dla zakładów spirytusowych i bioetanolowych

Woda dla przedsiębiorstw do produkcji bioetanolu i alkoholu - jest integralną częścią procesów przygotowywania ugniatania i działa jako główny nośnik zimna w przedsiębiorstwie.

W wielu przedsiębiorstwach występują problemy z chłodziwem dla technologii, szczególnie w okresie letnim. Gdzie woda jest wykorzystywana w technologii:

  • przygotowanie ugniatania
  • chłodzenie produktów, dostarczanie wody do deflagmatorów, skraplaczy, wymienników ciepła parzonej brzeczki, chłodzenie do temperatury fałdowania, przedział drożdży, przedział fermentacji, rektyfikacja brzeczki i tak dalej.

Dziś przedsiębiorstwa otrzymują specjalne zezwolenia na wydobycie wody artezyjskiej na potrzeby przedsiębiorstwa. Średnio technologia przygotowania ugniatania zużywa 20% czystej wody, a do chłodzenia - 80%. Jak prawidłowo zbudować i zoptymalizować zużycie i efektywne wykorzystanie wody w przedsiębiorstwie?

Inżynierowie i technolodzy BTS Engineering profesjonalnie wykonają Twoje zadania i maksymalnie zoptymalizują zużycie czynnika chłodniczego i wody na potrzeby technologii dzięki odzyskowi cieczy procesowych, wydajnemu przenoszeniu ciepła i zimna na wymiennikach ciepła przy użyciu zamkniętych obwodów i separacji obciążenia cieplnego. Jeden z przykładów naszych prac: przedsiębiorstwo o wydajności 3000 dal dziennie: w lecie brakowało zimna-wody. Po przebudowie systemu zaopatrzenia w wodę – Przedsiębiorstwo zwiększyło pojemność o 6000 dal na dobę.

Wiele nowoczesnych procesów produkcyjnych wymaga wykorzystania znacznych ilości wody, dlatego odnawialne zaopatrzenie przedsiębiorstw w wodę staje się coraz bardziej rozpowszechnione. Takie systemy wodne są szczególnie istotne w następujących branżach:

  • przedsiębiorstwa przemysłu metalurgicznego - system obiegu wody jest aktywnie wykorzystywany w procesach oczyszczania gazu. Woda po użyciu znacznie się nagrzewa i zawiera wiele obcych wtrąceń. Zwykle w takim systemie stosuje się trzy stopnie czyszczenia – chłodzenie, osadzanie i filtrację. Następnie woda nadaje się do wielokrotnego użytku w systemach oczyszczania gazu;
  • przedsiębiorstwa w dziedzinie inżynierii mechanicznej-w tej branży system zaopatrzenia w wodę obrotową umożliwia obniżenie zużycia czystej (poboru) wody do 90%, szczególnie w procesach galwanizacji metali. W takim przypadku woda jest ponownie wykorzystywana zarówno do przygotowania roztworów elektrolitowych, jak i do mycia części;
  • zakłady zaangażowane w przetwórstwo ropy naftowej. Tutaj nowoczesne technologie pozwalają na ponowne wykorzystanie do 98% wody zaangażowanej w procesy technologiczne; przemysł spożywczy-oczyszczoną wodę można wykorzystać do płukania półproduktów, a także w systemach chłodzenia jako nośnik ciepła;
  • Przemysł energetyczny to przede wszystkim elektrownie, zarówno cieplne, jak i elektrownie jądrowe. Woda, która powstała w wyniku chłodzenia i kondensacji pary, może być wykorzystana do uzupełnienia braków w głównym procesie roboczym, a także do odprowadzania ciepła z łożysk, oleju turbin, generatorów itp.;
  • Myjnie samochodowe-dziś ich funkcjonowanie nie jest możliwe bez instalacji całego kompleksu urządzeń do uzdatniania wody, których skład obejmuje Osadniki, łapacze produktów naftowych, filtry do uzdatniania, biokoagulatory i turbofiltry (obrót strumienia wody pozwala odfiltrować duże cząstki ziemi, a także wytrącać piasek). Obiegowe zaopatrzenie w wodę myjni pozwala kilkakrotnie zmniejszyć ilość zużytej wody wlotowej.
Pompy pionowe do chłodni kominowych obiegowych jednostek zaopatrzenia w wodę
Schemat zaopatrzenia w wodę obiegową
System zaopatrzenia w wodę obiegową

W zależności od źródła zaopatrzenia w wodę rozróżnia się wodociągi, które są naturalnymi wodami powierzchniowymi lub podziemnymi, a także oczyszczonymi ściekami (dla zaopatrzenia w wodę produkcyjną). Korzystanie z wód podziemnych o jakości pitnej na potrzeby niezwiązane z gospodarczym zaopatrzeniem w wodę pitną jest z reguły niedozwolone. Na obszarach, na których nie ma powierzchniowych źródeł wody i istnieją wystarczające rezerwy wód podziemnych o jakości pitnej, dozwolone jest wykorzystanie tych wód do celów zaopatrzenia w wodę produkcyjną za zgodą organów regulacyjnych, użytkowania i ochrony wód. Jednocześnie przede wszystkim woda powinna być dostarczana do produkcji, która wymaga wody o temperaturze nie większej niż 15°C dla potrzeb technologicznych.

This category does not contain any products.
0