Automatyzacja procesów technologicznych
Filtr
Zbiory
Cena
Producent
Seria pomp
Typ napędu
Ochrona przed eksplozją

Automatyczne ustawienie kontroli i dozowania podchlorynu sodu

Schemat technologiczny

Automatyczne ustawienie kontroli i dozowania podchlorynu sodu - Schemat technologiczny

Obecnie dezynfekcja wody pitnej w przedsiębiorstwie odbywa się za pomocą gazu chlorowego w instalacjach chloratorowych typu wyrzutowego. Chlor jest dostarczany przez system chloroprzewodów do zbiorników czystej wody, w których dochodzi do kontaktu chloru i gazu z wodą pitną.

Ze względu na fakt, że chlor jest substancją bardzo toksyczną, a transport i magazynowanie gazu chlorowego jest wybuchowe, jego stosowanie stanowi zagrożenie dla personelu serwisowego i ludności mieszkającej w pobliżu przepompowni, zaleca się przejście na alternatywne metody dezynfekcji wody (ultrafiolet, podchloryn sodu, ozonowanie itp.). Spośród wymienionych metod dezynfekcji wody tylko substancje zawierające chlor mają działanie dezynfekujące przez pewien okres czasu. Dlatego najwygodniejszym i najbardziej opłacalnym sposobem dezynfekcji wody pitnej jest zastosowanie roztworu podchlorynu sodu (NaClO).

Charakterystyka podchlorynu sodu

Najbardziej niezawodne i opłacalne metody odkażania wody jest jej chlorowanie, a podchloryn sodu należy do хлорсодержащим odczynniki, które charakteryzują się zdolnością zachowania dezynfekujące efekt przez długi czas transportu wody w rurach, ale w tym samym czasie jest mniej toksyczny niż ciekły chlor. Podchloryn sodu jest najmniej toksyczny i Rzadki, stosunkowo tani w porównaniu do innych odczynników zawierających aktywny chlor.

Roztwór podchlorynu sodu NaCLO otrzymuje się metodą elektrolizy soli kuchennej. Najbardziej stabilne są roztwory podchlorynu sodu o pH> 11. W przypadku hydratów podchlorynu sodu najbardziej odporny jest hydrat NaCLO • 5H2O. Czynniki, które dramatycznie wpływają na stabilność roztworów podchlorynu sodu, obejmują stężenie i temperatura.

Tak więc roztwory zawierające 250 g / l NaCLO tracą połowę aktywnego chloru w temperaturze pokojowej w ciągu 5 miesięcy, 100 g / l NaCLO w ciągu 7 miesięcy, 50 g / l w ciągu 2 lat, 25 g / l w ciągu 5 ... 6 lat. W temperaturze 60 ° C roztwór o zawartości 50 g / l NaCLO traci połowę aktywnego chloru w ciągu 13 dni, a w temperaturze 100 ° C - 5:00.

Pod wpływem światła prędkość harmonogramu NaCLO wzrasta około dwukrotnie. Aby zwiększyć stabilność, roztwory NaCLO są przechowywane w ciemności w niskiej temperaturze. Jeśli do roztworu podchlorynu sodu zostanie dodana pewna ilość MgSO4, do osadu wytrąca się wodorotlenek magnezu, który wychwytuje jony metali ciężkich, zwiększając stabilność podchlorynu. Wiadomo, że stabilność podchlorynu sodu wzrasta w obecności krzemianu sodu w stosunku molowym Na2O: SiO2 od 1: 1 do 1: 2 ... 1: 3,5

Działanie stabilizujące na roztwory podchlorynu sodu wykonuje żelatyna, kazeina lub ich mieszanina. Na przykład 8% roztwór NaOH jest chlorowany do pH 8,4 ... 8,6, a następnie dodać 0,3% żelatyny i ustawić pH = 9,2 ... 9,4. Uzyskaj stabilny roztwór o pojemności 7,5 ... 8,0% NaCLO. Podchloryn sodu jest uwalniany w postaci roztworów zawierających około 15% aktywnego chloru. Dla indywidualnych konsumentów roztwory te są rozcieńczane do 5 i 10%.

  Właściwości chemiczne i fizyczne:
 • wzór chemiczny - NaCLO;
 • stan agregatu: roztwór wodny. Solidna forma-nie jest stabilna. W kontakcie z powietrzem produkt szybko przechodzi w stan ciekły;
 • temperatura wrzenia-rozkłada się w temperaturze powyżej 35 ° C;
 • gęstość - 1,12 g / cm3;
 • rozpuszczalność w wodzie - 82% W t = 25 ° C;
 • wskaźnik wodoru-pH = 11;
 • wygląd-płyn z żółto-zielonego koloru z Czerwonym;
 • zapach-ostry chlor
 • lotność - podczas rozkładu uwalnia się chlor, tlenek sodu
 • reaktywność-Silny utleniacz, reaguje z metalami, powoduje korozję metali.
  Zagrożenie pożarowe i wybuchowe:
 • niepalna substancja wybuchowa. Wspomaga spalanie, ponieważ jest silnym utleniaczem (w kontakcie z palnymi substancjami organicznymi-trociny , szmaty i inne podczas suszenia mogą powodować samozapłon)
 • ograniczenie temperatury rozprzestrzeniania się płomienia-nie pali się;
 • stężenie limitu rozprzestrzeniania się płomienia-nie pali się;
 • możliwość termodestrukcji, produkty formacji-chlor, tlenek sodu
 • środki gaśnicze-dobierane są w zależności od właściwości wybuchowych materiałów palnych znajdujących się w strefie zapłonu wraz z tym produktem, biorąc pod uwagę obecność silnej zdolności oksydacyjnej w podchlorynach;
 • specjalne środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego-unikać ogrzewania do 70 ° C i więcej (rozkład z wybuchem). Przechowywać oddzielnie od materiałów palnych.
  Toksyczność:
 • kumulacja jest słaba.
 • obraz kliniczny ostrego zatrucia - ból gardła, kaszel, arytmiczne oddychanie, ból brzucha, biegunka, wymioty, splątanie, śpiączka, wstrząs.
 • najbardziej wrażliwe narządy i układy - OUN, układ oddechowy, wątroba, nerki, trzustka, skóra, oczy
 • dawki (stężenia) o działaniu toksycznym:
 • Edmin = 1000 mg / kg (osoba, w / K jednorazowo na OUN);
 • Edmin = 45 mg / kg (osoba, dożylnie na OUN);
 • działanie resorpcyjne skóry-nie;
 • Działanie uczulające-tak;
 • działanie emdriotoksyczne-nie badane
 • Działanie uczulające-tak;
 • działanie mutagenne-tak.
 • Wpływ podchlorynu sodu na organizm człowieka:
 • Podchloryn sodu klasy " a " w stopniu wpływu na organizm ludzki odnosi się do substancji 3 klasy zagrożenia zgodnie z GOST 12.1.007-76, jako umiarkowanie niebezpieczna substancja po wstrzyknięciu do żołądka i do 4 klasy substancji o niskim ryzyku po nałożeniu na skórę, co powoduje łagodne miejscowe podrażnienie skóry i wyraźne na błonę śluzową oczu.
 • Podchloryn sodu w stężeniach 0,5-0,3% (według leku) przy pojedynczym kontakcie nie powoduje miejscowego podrażnienia skóry, w stężeniach 4-5% powoduje łagodne podrażnienie. Po ponownym kontakcie powoduje suchość skóry po 2-3 aplikacji.
 • Substancja wykazuje niebezpieczeństwo wziewne z powodu uwalniania chloru do powietrza, który podrażnia błonę śluzową oczu i układu oddechowego.
 • Maksymalne dopuszczalne stężenie w powietrzu obszaru roboczego 1,0 mg / m3 (2. klasa zagrożenia według GOST 12.1.007-76)
 • Maksymalne dopuszczalne stężenie w powietrzu atmosferycznym wynosi 0,1 mg / m3.

Obliczenie zużycia roztworu podchlorynu sodu
obliczenie zużycia podchlorynu sodu (NaClO) dla 6% roztworu NaClO podano w formie tabelarycznej.

Urządzenia technologiczne

  Według obliczeń do kontroli i dozowania roztworu podchlorynu sodu stosuje się sprzęt firmy ETATRON D. s .:
 • pompy dozujące o wydajności 16 L / h, 14 bar
  Prawienia pompami dozującymi odbywa się za pomocą sterownika chloru Etatron eSELECT B1.
 • Wartość dawki chloru określa się za pomocą galwanometryczny czujnik chloru Etatron SCLO3.

W zależności od dawki chloru, która jest zainstalowana na sterowniku, aktywowane jest proporcjonalne wyjście przekaźnikowe 4-20 mA, które reguluje pracę przetwornicy częstotliwości pompy.

W takim przypadku maksymalna wartość sygnału analogowego wynosi 20 mA, a pompa dozująca działa z maksymalną wydajnością. Gdy wartość dawki chloru jest zbliżona do wartości ustawionej na kontrolerze, wartość sygnału zmniejsza się proporcjonalnie, a po osiągnięciu ustawionej wartości wynosi 4 ma. W takim przypadku przekaźnik kontrolera wyłącza się, a Przetwornica częstotliwości pompy dozującej zatrzymuje się w trybie gotowości.

Obliczanie zużycia podchlorynu sodu (NaClO)

Obliczanie zużycia podchlorynu sodu (NaClO)
Cena:
4,765.1 zł
Only 2 left in stock
- +
Cena:
3,063.9 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
2,783.3 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
2,226.7 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
2,030.7 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
4,177.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
6,105.5 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
4,653.7 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
4,992.1 zł
Only 1 left in stock
- +
Cena:
6,733.4 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
6,951.7 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
6,105.5 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
6,550.2 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
7,222.4 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
7,454.1 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
6,550.2 zł
Only 1 left in stock
- +
Cena:
6,733.4 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
6,951.7 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
7,222.4 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
7,454.1 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
7,222.4 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
7,454.1 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
4,992.1 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
7,454.1 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
3,999.1 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
3,901.1 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
4,188.1 zł
Only 2 left in stock
- +
Cena:
4,288 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
Cena:
4,188.1 zł
Zostało tylko kilka elementów
- +
Cena:
4,867.5 zł
Tylko w przedsprzedaży
- +
0